Vi på Westas vet hur det finska trädet växer i värde

Vi vill värna om att det finns förnyelsebar skogsenergi även för kommande generationer. Westas är en inhemsk och pålitlig virkesköpare, en uppskattad och tjänstvillig partner.

Rötterna finns djupt i sågindustrin

Westas Group är en av de största privatägda bolagen inom virkesförädling och en av de större producenterna av certifierad sågvara. Sågarna, som anväder både gran och tall, finns i Koski TL och Björneborg. Vi köper virke från sågarnas verksamhetsområden i västra Finland. Vi säljer sertifierade sågvaror, biprodukter och förnyelsebar energi till både inhemska och utländska marknader.

Du har skogen.
Vi har sågen.

Träden blir virke

Nöjda kunder är vår högsta prioritet

Är virkesaffärens olika skeden bekanta för dig? Planerar du skogsavverkning? Ta kontakt med Siv Vesterlund-Karlsson om du vill diskutera skogsfrågor på svenska. Du kan också ta kontakt med ditt områdes skogsansvariga, eller skicka oss en elektronisk offertförfrågan.

Varje virkesaffär startar med ett anbud. Anbudet föregås av ett gratis besök i skogen. Skogsägaren får naturligtvis gärna delta i terrängbesöket. Virkesuppköparens uppgift är att bedömma beståndets kvalitet och virkessortimentens mängd, att vid behov göra en avverkningsanmälan och att kartlägga lagerplatser och vägrätter. På samma gång kan vi förstås diskutera övriga ärenden som gäller din skog.

Virkesförsäljning på två sätt

Virkesaffärer görs som rot- eller leveransaffär

I rotaffären säljer skogsägaren avverkningsrätten för ett överenskommet område till Westas. Vi som köpare ansvarar för avverkningens utförande och dess kostnader (avverkning, utkörning och fjärrtransport). Virkespriset påverkas av stämplingens storlek, trädens kvalitet, avverkningssätt, drivningstid och stämplingens geografiska läge.

I leveransaffären har skogsägaren ansvar för avverkning, avverkningens kostnader, behövliga dokument, virkets kvalitet och närtransport.

Mätbeskedet avslutar virkesaffären

Mätningen ger virkesaffärens slutgiltiga inkomst

Virket mäts antingen med skördarens mätaggregat eller med fabriksmätning. Efter avverkningen får skogsägaren ett mätbesked, där det framgår de olika virkessortimentens kubikmetrar, enhetspriserna och den slutgiltiga inkomsten.

INKOMSTER FRÅN SKOGEN

Hur får du den bästa vinsten från din skog?

Svaret är en planerad skogsvård ända från förnyelsen till slutavverkningen. Genom att se till att skogen mår bra ser du på samma gång till att få den bästa vinsten.

En skött skog ger under omloppstiden upp till 70% mer stock än en oskött skog. I euron betyder detta till och med 33 % mer inkomst. Genom att placera virkeslikviden på Westas-stockkonto får du inkomsten att växa ränta även långt efter avverkningen.

Man varken hinner eller kan alltid sköta allt skogsarbete själv -då är det bra att påminna sig själv om att det finns professionella skogsarbetare som hjälper till. Westas erfarna skogsexperter och pålitliga samarbetspartners är till din hjälp i alla frågor som berör skogsbruk.

STOCKKONTO

Öka ditt kapital efter avverkning

Din virkeslikvid växer med en årlig ränta på till och med 4,5 % om du placerar pengarna i Westas stockkonto. Kontot, som är skapat för att passa skogsägarens behov, är lätt att öppna och avgiftsfritt.

Efter att du slutit en virkesaffär kan du göra din placering från förskott, mellanbetalning eller slutbetalning. Westas stockkonto för skogsägare innebär inga extra förvaltnings- eller skötselavgifter.

Läs mer om kontot här (på finska) eller kontakta en av Westas skogsexperter.

Du kan söka din egen virkesuppköpares kontaktuppgifter genom att välja rätt ort från finsk språkiga sidan eller ring vår svensk språkiga skogsexpert Siv Vesterlund-Karlsson

SIV VESTERLUND-KARLSSON
Telefon: 044 744 0139
E-post: siv.vesterlund-karlsson@westas.fi
Betjänar på både finska och svenska.

Avverkning i rätt tid ger det bästa resultatet

Det lönar sig att göra gallringarna vid rätt tidpunkt, så att skogens hälsa och tillväxt inte minskar på grund av brist på ljus eller utrymme. I gallringen avlägsnas ungefär hälften av stammarna: de kvalitativt sämsta stammarna avlägsnas och kvar blir raka stammar, som får en ökad tillväxt.

Slutavverkningen, eller förnyelseavverkningen, är omloppets sista steg och på samma gång start för förnyelsen. I förnyelseavverkningen avverkas alla eller nästan alla träd. Det finns olika slags förnyelseavverkningar; kalavverkning, fröträdsställning och skärmställning.

Kalavverkning innebär att så gott som alla träd fälls. På förnyelseytan lämnas sparträdsgrupper kvar för evigt, enligt rådande certifieringskrav. Efter detta planteras eller sås figuren. Du kan läsa i vår sidosryhmälehti (på finska) hur mångfalden kan tas i beaktande på kalytor.

Huggning i fröträdsställning betyder att det lämnas 50-150 träd/ha. Trädens uppgift är att tillverka frön, så att området kan förnyas naturligt. Fröträdsställning lämpar sig bäst på karga marker.

Huggning i skärmställning innebär att det lämnas 200-400 träd/ha. Trädens uppgift är att ge skugga åt naturligt uppkomna plantor. Skärmställning används i fuktiga granskogar, som man vill förnya med gran.

Kontinuitetsskogsbruk innebär att det i beståndet finns olika skikt och olika stora träd. Inom kontinuitetsskogsbruket utförs plockhuggning och luckhuggning. I plockhuggningen tar man bort de största träden, medan man i luckhuggningen också öppnar upp luckor för att få igång en naturlig förnyelse. Kontinuitetsskogsbruk lämpar sig till exempel nära bebyggelse eller i bestånd som redan är mångskiktade.