Toimitusjohtajan katsaus

2015 osoittautui sahateollisuudessa välivuodeksi, jona selkeää markkinoiden kehityssuuntaa oli vaikea määrittää. Näkymät puulajeittain ja markkinoittain vaihtelivat suuresti. Vuotta 2015 edelsi kaksi selkeästi myönteistä vuotta sahatavaran kysynnässä ja loppukeväällä 2015 siirryttiin selkeästi epävarmempaan suuntaan rakentamisen ja talouden suhdanteissa.

Westas Groupin sahausliiketoiminnan kannattavuus oli hyvä alkuvuoden 2015 aikana. Kesälomien jälkeen sahatavaramarkkinoilla oli selkeää ylitarjontaa ja hinnat lähtivät laskuun. Erityisesti männyn ja alempien sahatavaralaatujen hinnat laskivat loppuvuoden aikana, joka heikensi kannattavuutta. Sahatavaran varastotasot nousivat Suomessa ja Ruotsissa erittäin korkealla loppusyksyn aikana. Kysyntään ovat erityisesti vaikuttaneet rakentamisen suhdanteet Euroopassa ja Suomessa sekä Arabimaiden pienentyneet öljytulot öljyn hinnan laskiessa.

Tilikauden aikana tuottavuuteen tehdyt satsaukset kuitenkin auttoivat ja hintojen laskusta huolimatta koko tilikauden tulos muodostui kohtuulliseksi. Koko konserni investoi tilikaudella noin 2,1 M€ lähinnä sisäisen logistiikan ja tuotannon pullonkohtien avartamiseen. Tilikaudella yhtiön tuotanto nousi 10% 371 000 m3:oon ja kuutiomääräinen laskutus 14%, mitä voi pitää haasteellisessa markkinatilanteessa hyvänä saavutuksena.

Westas Bioenergian polttoaineliiketoimintaa alueen voimalaitosten kanssa voi pitää konsernin toisena tukijalkana. Biopolttoaineet syntyvät sahausprosessissa tai konsernin puunhankinnan yhteydessä muuhun jalostukseen kelpaamattomina jakeina. Yhtiö on merkittävänä ja pitkäaikaisena toimittajana useissa suurissa ja keskisuurissa voimalaitoksissa Lounais-Suomen alueella. Tilikauden aikana yhtiö toimitti biopolttoaineita alueen voimalaitoksiin 570 MWh eli noin 25 autokuormaa arkipäivää kohden.

Konsernin emoyhtiön on huolehtinut hallintopalveluiden lisäksi puunhankinnasta ja raaka-ainetoimituksista sahoille ja biopolttoaineyhtiölle. Konsernin raaka-ainevarannot ovat olleet jo pitkään suhteellisen runsaat, eikä puuhuolto ole ollut missään vaiheessa vuotta uhattuna. Yhtiö teetti tilikauden lopulla metsänomistajien keskuudessa hankinta-alueellaan mielikuvatutkimuksen, joka kertoi yhtiön olevan alueellaan toiseksi tunnetuin puunhankkijabrändi, heti suuren metsäteollisuuskonsernin jälkeen. Sitä voi pitää uudelle keskikokoiselle sahayritykselle hienona tuloksena.

Westas konsernin perusliiketoiminta, sahatavaran tuottaminen, on vahvasti vientivetoista. Vuonna 2015 vientimaita oli 35 ja viennin osuus noin 85%. Konserni satsaa jatkossa yhä vahvemmin laadukkaan perussahatavaran tuotantoon sekä asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöityihin tuotteisiin ja palveluihin. Se on osoittautunut hyväksi konseptiksi, joka tuo toimintavarmuutta ja kannattavuutta myös epävarmempina aikoina. Konseptia vahvistetaan investoinnein kuluvana vuonna erityisesti Pihlavan sahalla. Biopolttoaineiden kysyntä alueella kasvaa voimakkaasti TSE:n Naantalin voimalaitoksen käynnistyessä 2017. Westas Group on valittu syksyllä 2015 sen yhdeksi merkittävimmistä polttoainetoimittajista. 2016 sahatavaratuotteiden kysynnän kotimaassa ja vientimarkkinoilla odotetaan vahvistuvan varovasti luoden konsernin liiketoimintojen välille hyvää synkroniaa. Yhtiö voi sanoa olevansa luotettava kumppani niin asiakkailleen kuin toimittajilleen.

Konsernin tilikauden liikevaihto nousi edelliseen vuoteen verrattuna noin 6% ollen 103,8 M€ ja tilikauden liikevoitto oli 3,96 M€. Liikevoitto heikkeni hieman sahatavarahintojen laskun seurauksena. Tilikauden aikana konsernin tase vahvistui huomattavasti ja omavaraisuusaste oli omistajien antamat pääomalainat huomioiden 37,8%. Yhtiön maksuvalmius on ollut hyvä koko tilikauden ajan. Konsernissa työskenteli tilikaudella keskimäärin 140 henkilöä. Konserni työllistää hankinta-alueellaan puunkorjuu- ja kuljetustehtävissä myös huomattavan suuren henkilömäärän urakoitsijoidensa kautta.

Yhtiö kiittää asiakkaitaan, urakoitsijoita ja henkilöstöään sekä metsänomistajia hyvästä yhteistyöstä vuonna 2015.

Koskella Tl, 11.3.2016

Pekka Kopra
Toimitusjohtaja

Lisää uutisia